Members Login   |   Site Map

Co-Chairs: 

 Michael Szenberg     Neil Epstein    

 President:

 Peter Zhang

 Honorary President:

 John Crawford      XiKun Yuan

 Executive Vice President:

 Li Li     

 Vice President:

 Vekrum Kaushik    

 Secretary-General:

 Li Li

 Deputy Secretary-General:

 Susan Chen

Executive Council Member:

 Michael Szenberg    John Crawford    Neil Epstein    Li Li

 Peter Zhang    Meng Ge    Alan Lee    Lu Ping    

 Rongfei Cai    Alice Zhang    Zhifang Jin

 Jianying Ye    Jiaxin Cheng 

 KunFu Liu

 Council Member:

 He, Hongtu    Susan Chen    Alice Lin     

 Ching Yeh     Jasmine Zhang  

 Nellie Chen    Danny Chan   Christine Wolf                                            

 Daniella Cooper   Thomas Ng