Members Login   |   Site Map

Co-Chairs:
Michael Szenberg     Neil Epstein     John Crawford     

President:
Peter Zhang

Honorary President:
XiKun Yuan

Executive Vice President:
Li Li     

Vice President:
Vekrum Kaushik     Xiangtiao Mao

Secretary-General:
Li Li

Deputy Secretary-General:
Susan Chen

Executive Council Member:
Michael Szenberg    John Crawford    Neil Epstein    Li Li
Peter Zhang    Meng Ge    Xiangtiao Mao    Alan Lee    Lu Ping    
Lu Tang     Rongfei Cai    Alice Zhang    Guosheng Li   Kevin Fan    Zhifang Jin    Jianying Ye

Council Member:
Guanbao Liu    Victor Xu    Susan Chen    Alice Lin    
Ching Yeh     Weiqiang Deng     
Brendan Zhang     Ping Wang     Junfeng Ke    Danny Chan   Christine Wolf    Daniella Cooper   Thomas Ng   Jin Wu